woensdag

28 februari 1959

Een onderwerp waar ik mij maar weinig mee bezig houdt is het onderwijs. Dat krijg je als je zelf geen kinderen hebt. Maar wat ieder-een wel moet opvallen is dat 44 % van de bevolking uit arbeiders bestaat, en maar 2 % van de studenten afkomstig uit arbeiderskrin-gen. En dat is niet omdat arbeiders te dom zijn (op de lagere school is 31 % van de best presterende kinderen afkomstig uit de arbeiders-klasse) maar enkel en alleen om financiële redenen.
Een kind laten studeren aan de universiteit kost ongeveer f 2000,-. Dat is veel meer dan de gemiddelde arbeider kan opbrengen. Voor de allerbesten zijn er renteloze voorschotten, maar de regering maakt daar per jaar niet meer dan f 200.000,- voor vrij. Dat is net vol-doende voor 10.000 studenten. Bovendien wordt er in het eerste jaar geen renteloos voorschot verstrekt, zodat de ouders daar toch nog voor op moeten draaien. Als je bedenkt dat een gemiddelde studie toch wel vijf jaar duurt, betekent dat die 10.000 studenten over vier jaar verdeeld moeten worden: de overheid steunt dus per jaar maar 2500 studenten met een renteloos voorschot.
Dat Drees daar nou niks aan heeft gedaan. Maar ja, ze hebben waar-schijnlijk ook niet meer wetenschappers nodig.
Je zult zien dat als meer arbeiderskinderen gaan studeren en er werk-loosheid ontstaat, dat zij dan juist buiten de boot vallen omdat ze niet de goede 'manieren' hebben.

Wat voor een mentaliteit er aan de universiteit heerst wordt duidelijk uit het volgende bericht uit de krant van 28 februari: "De studenten in de psychologie aan de Nederlandse universiteiten zullen woensdag a.s. demonstratief geen college lopen om te protesteren tegen het feit dat onderwijzers tot hun studie toegelaten zullen worden. De oproep is uitgegaan van Nederlandse Interuniversitaire Organisatie van Psychologie-Studenten, het overkoepelend orgaan van alle psycho-logische faculteitsverenigingen. De NIOPS, die steun heeft gezocht bij alle studentenkorpsen en gevraagd heeft om solidariteit, wil zich op 6 maart wenden tot de Eerste Kamer, die het wetsontwerp nog moet behandelen."
Het gaat dus niet zozeer om de juiste manieren, maar om het gebrek aan manieren.

Per 1 januari 1960 komt er een uitkering voor weduwen en wezen. Enige beschaving is er dus nog wel in Nederland.

Geen opmerkingen: