zaterdag

9 mei 1963

Het begint er op te lijken dat de strijd in Alabama hetzelfde verloop krijgt als die destijds op de scholen in Little Rock. De plaatselijke poli-tici houden hun poot stijf, zodat de federale overheid uiteindelijk niets anders overblijft dan in te grijpen.
Het leek er gistermorgen op dat er een bestand zou komen en dat de autoriteiten zouden toegeven aan de belangrijkste eisen van de de-monstranten, maar de arrestatie van dominee King en 25 van zijn medewerkers, omdat zij op Goede Vrijdag een demonstratie hadden georganiseerd, heeft roet in het eten gegooid.
Gouverneur Wallace van Alabama is blijkbaar toch van plan de kwes-tie met geweld op te lossen (hoewel de gearresteerden goed behan-deld worden; het zijn er zoveel dat alleen al het uitdelen van het ont-bijt vier uur kost). Alle onderhandelingen zijn inmiddels afgebroken en er zijn nieuwe demonstraties aangekondigd.
President Kennedy, die blijkbaar alleen met positief nieuws in het pu-bliek wil verschijnen, had juist zijn vreugde uitgesproken over het op gang komen van de onderhandelingen. Hij gaf de demonstranten wel een steuntje in de rug door er op te wijzen dat in alle staten alle hindernissen voor gelijke burgerrechten opgeruimd dienen te wor-den.
Het laatste nieuws is dat King weer vrij is gelaten. Al of niet na beta-ling van een borgtocht van 2500 dollar. Blijkbaar bemoeit de federa-le overheid, en met name minister Robert Kennedy van justitie (de broer, ja), zich op de achtergrond met de kwestie.

Geen opmerkingen: