vrijdag

18 juli 1963

Winschoter nieuws. De uitbreidingsplannen ten zuiden van het spoor, het zogenaamde plan Zuiderveen I, krijgt nu eindelijk handen en voe-ten. Besloten is dat het winkelcentrum niet zo groot hoeft te zijn (ligt nogal voor de hand, want het centrum is vlakbij). Verder komen er langs de spoorlijn geen torenflats maar complexen met slechts enkele woonlagen. Een lagere school en een kleuterschool komen te verval-len en er komt meer aandacht voor recreatie, m.n. voor waterpartij-en. (Recreatiepartijen zijn gewoon speelterreinen voor de kinderen.)
In totaal komen er 199 woningen: 15 eensgezins in drie blokjes, 80 eensgezins in rijen, 2 losse eensgezins, 90 gewoon in vijf blokken van 18. Tenslotte komt er natuurlijk een onvermijdelijk bungalowpark. Zoals te verwachten valt komen er later nog Zuiderveen II en III plannen.
De Zuiderveenplannen waren niet het enige interessante punt op de agenda van de gemeenteraad. De PSP had de overslag van munitie in de Oosterhaven aan de orde gesteld. Veel van de vragen werden op formele gronden buiten de orde geplaatst, maar de vraag of het wel verantwoord is dergelijke activiteiten binnen de bebouwde kom en in de buurt van tankschepen en opslagtanks te laten plaatsvinden, kon-den B&W niet omzeilen. Het antwoord kwam erop neer dat het Mi-nisterie van Defensie zeer strenge veiligheidsmaatregelen in acht neemt. De CPN vond dit niet voldoende en drong erop aan dat de overslag verder buiten de bebouwde kom zou plaatsvinden. Volgens de burgemeester heeft de gemeente niet de bevoegdheid de overslag te verbieden omdat het water openbare ruimte is. Maar op verzoek van PSP, CPN en PvdA zou hij het ministerie van Defensie verzoeken de overslag niet in de bebouwde kom te laten plaatsvinden.
En er was nog een interessant punt. De hoogte van de huur van wo-ningwetwoningen. Nieuw te bouwen woningen zouden een huurop-brengst moeten hebben van f 20,85 per week. De CPN pleitte voor een verhoogde subsidie, de VVD en de PvdA voor huur-egalisatie. Een ambtenaar in een middenstandswoning betaald momenteel f 17,- in de week, dan is het merkwaardig dat een arbeider voor een kleiner huis meer moet betalen. Men zal het punt later nog eens bekijken. Overigens maakte de PSP bezwaar tegen het onderhands aanbesteden van de bouw. Ook een interessant punt, maar er werd verder geen aandacht aan geschonken.
Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat de rioolzuivering, groot ge-noeg voor 47.000 personen, officieel geopend is. Die is er dus toch van gekomen.

Geen opmerkingen: